Reklamační řád...

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád zveřejněný na této stránce (dále též jen RŘ) upravuje vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Matapat, s. r. o. (dále též jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále též jen „kupující“).

Prodávající

Matapat, s. r. o., U Prefy 966/26, 182 00 Praha 8
IČO: 27112861
DIČ: CZ27112861
číslo účtu: 1015372645/6100 u Equa Bank

Kupující

Kupující je fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo služby u prodávajícího. Kupující je povinen se seznámit s RŘ před podáním objednávky u kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy (podáním objednávky) a převzetím zboží kupující souhlasí se zněním RŘ. Převzetím zboží se rozumí okamžik předání zboží od zaměstnance prodávajícího kupujícímu nebo předání zboží kupujícímu od dopravce. Jako doklad o záruce předává prodávající kupujícímu nákupní doklad s uvedením všech zákonem daných údajů.

2. Záruka na zboží

Záruční lhůta je počítána ode dne, kdy kupující převzal zboží. Zákonná záruční lhůta je 24 měsíců, prodávající může tuto záruční lhůtu prodloužit. V daném případě je tato informace uvedena u konkrétního zboží v jeho internetovém obchodě a také na záručním dokladu. Reklamace se řídí reklamačním řádem prodávajícího a Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

3. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně po přijetí objednávky spolu s dopravcem zkontroloval její vnější stav (neporušenost obalu, počet zásilek) dle přiloženého přepravního listu. V případě, že je zásilka zjevně neúplná nebo poškozená, je kupující oprávněn odmítnout převzetí takové zásilky. Pokud takovou zásilku kupující převezme, je nutné poškození či neúplnost popsat v předávacím protokolu dopravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu . V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

Místem pro uplatnění reklamace je pobočka prodávajícího. Kupující může zboží k reklamaci směřovat i na sídlo prodávajícího na shora uvedené adrese, stejně tak je možné zaslat reklamované zboží na adresu prodávajícího přepravní službou (takové zboží nesmí být zasláno na dobírku, mělo by být pojištěno, zásilka musí též obsahovat kopii nákupního dokladu a popis závady či důvodu reklamace).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím a neodborným nebo nepřiměřeným zacházením ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. U elektrických spotřebičů se záruka nevztahuje na poškození vzniklá účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se též nevztahuje na mechanicky vzniklá poškození, na poškození v důsledku použití v podmínkách, které neodpovídají podmínkám určených prodávajícím nebo výrobcem, na vady vzniklé neodbornou montáží nebo zanedbáním péče o zboží, nebo nadměrným zatížením, které je v rozporu s doporučeními prodejce nebo výrobce. Záruku nelze uplatnit na zboží, které bylo neodborně upraveno, a na zboží poškozené přírodními živly nebo vyšší mocí.

4. Vyřízení reklamace

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bez další úhrady a bez bezdůvodného odkladu uvedl stav zboží do souladu s kupní smlouvou, a to buď opravou zboží, nebo jeho výměnou za nové. Není-li ani jeden z uvedených postupů možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy ani žádání slevy není možné v případě, že rozpor s kupní smlouvou způsobil sám kupující, a nebo pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl.

V případě, že na zboží v době záruční lhůty dojde k vadě a jedná-li se o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží za jiné nebo na odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, bude-li tato vada odstraněna, a přesto se v budoucnu zopakuje potřetí, má kupující právo na výměnu zboží za jiné nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace. Do této lhůty se nepočítá doba nutná pro odborné posouzení vady. V případě uznání reklamace je prodávající povinen vyřešit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující v případě nevyřešené reklamace právo na výměnu zboží za nové nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

V případě uznání reklamace má kupující právo na náhradu nákladů s reklamací spojených (zejména náklady nutné na doručení zboží prodávajícímu). V případě neoprávněné reklamace nese náklady na doručení zboží k prodávajícímu i následné doručení zboží ke kupujícímu sám kupující.

Tento RŘ schválil za společnost Matapat, s. r. o.:

Pavel Veniger, jednatel